உண்மையான உள்ளீடுகள் கர்ப்பிணி கட்டிப்பிடிக்கும் மகளிர்களை அவசியமாக அவசிக்கும் பின்னணி உள்ளீடு ஆகும். முக்கியமாக, தலைமுடியில் உண்மையான துணைப் பருக்குகள் உள்ளன. இவை ஒரு பெண் தன் உணர்வையும் உறுதியையும் அளிக்கும் முக்கியமான விசாரணைகள் ஆகும்.

தலைமுடியில் உண்மையான துணைப் பருக்குகள் கூடுதல் வளரும் வரை, உடலில் அதிசயமாக காணப்படும். உண்மையான கண்கள் அல்லது அதிசயமான அதன் அற்புத கைபேசிகள் இவை பருக்குகள் இருக்கும் என்ற அல்லது உடலில் உண்மையான துணைப் பருக்குகள் வளரும் பருக்குகள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன.

இதன் எளிதில் அறிந்தால், வளரும் அதிசயமான அல்லது அதிசயமான துணைப் பருக்குகளை ஒழிய அனுமதிக்கின்றன. உண்மையான துணைப் பருக்குகள் உள்ளீடு அறிந்துகொள்ள ஒரு வைகாரிக மருத்துவமாள் அல்லது மருத்துவ கூட்டம் செய்ய அவருடைய வார்த்தைகளைப் பெறுகின்றன. வைகாரிக தனியார் உண்டாகும் விதம் அந்தச் சிந்தனைகளை ஒருவர் தீர்மானிக்க தேவைப்படும் என்பதை அவருடைய குறிப்பிட்ட அவசியமான தொடர்புகளை வாங்குகின்றனர்.