“പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ: അറിയേണ്ടത്”

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിൽ വളർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. ഈ രോഗം അതിസാമാന്യമായ വളർച്ചയെന്നാൽ, അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നും വളർച്ചയുടെ പരിധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും വളർച്ചയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്.

പ്രോസ്റ്റേറ്റ്ക്യാ ൻസർ എങ്ങനെ വളർന്നുവരുന്നുകൾ അറിയുന്നത് അതിന്റെ പാതോഫിസിയോളജിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നത് മഹത്വപൂർണ്ണമാണ്.

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും അസ്വാധീനമായി വളർച്ചയെന്നാൽ, അതിന്റെ പ്രത്യേക സെൽ വളർച്ചയെന്നും പലപ്പോഴും പരിപാടിയിൽ അനിയന്ത്രിതമായിവളർച്ചയെന്നും അടിയുറച്ചു. ഇവയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ:

ആണുകളുടെ പാത്തോജനിക അനിശ്ചിതത: ആണുകളിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന പാത്തോജനിക മാറ്റങ്ങൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ വളർച്ചയിലേക്കുള്ള വഴി തുടരുന്നു.

ആരംഭകാരണം: പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സെൽകൾക്കുള്ള ആദ്യ ഘടകം പാത്തോജനിക മാറ്റങ്ങൾ വളർന്നു. അതിനാൽ, പല ആണുകള് ഇനിയും അവ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

പുരോഗതി: ചില കേസുകളിൽ, പാത്തോജനിക മാറ്റങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വളർന്നു, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിൽ ഒരു ട്യൂമർ രൂപമെടുക്കുന്നു.

അന്യാംഗ ക്രിയാകലാപം: അതേസമയം, അതിന്റെ പ്രധാന ഘടകം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ പ്രസാരം ചെയ്യുന്നു, കാരണം അത് മുഴുവൻ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പ്രസരിച്ചാൽ, അതിന്റെ വർഗ്ഗീകരണം എങ്ങനെയാണ് പ്രായം നൽകുന്നത് എന്നതാണ് അറിയുന്നത്.

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ പാതോഫിസിയോളജി അറിയുന്നത്, അത് സാക്ഷരമാക്കുകയും, നടപടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞുപോയ സമയത്ത് ചികിത്സാ സ്വയംപരിചയം നൽകുന്നു. സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, സാമൂഹിക സംഘടനകളിൽ, സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യങ്ങൾ പ്രസാരിപ്പിക്കുന്ന അന്തർഭക്ഷണപരിചയമുണ്ട്, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ പരിധിയുടെ വളർച്ചയും പ്രഭാവവും പരിശോധിക്കുന്നതിനാൽ, വളർച്ചയുടെ പരിധിയുടെ പരിശോധനയിൽ ഇത് സ്ഥിരമാക്കുന്നു.