புரோஸ்டேட் கேன்சர் அர்த்தம்”

புரோஸ்டேட் கேன்சர், புருஷரின் புரோஸ்டேட் அம்புவில் உருவாக்கப்படும் ஒரு கேன்சர் வகையாகும். இந்த புரோஸ்டேட் கேன்சர் உடலில் விகஸிதமாகும், முதலில் அநேக உலகில் இது விசேஷமாக காணப்படாது.

புரோஸ்டேட் கேன்சரின் செய்திகள் முதல் பருவத்தில் அல்லது உபாதியில் தொடங்குகின்றன, மேலும் இது செய்திகள் அல்லது உடல் நிலையில் பார்க்க விசேஷ சக்திகளை பெற்றது. புரோஸ்டேட் கேன்சரின் முதல் செய்திகள் மேலே உள்ளன:

மூதாரம் தாண்டுதல்: மூதாரம் செய்யும் போது பயனப்படுகின்றது.
மூதாரம் செய்தியுடன் வரும் வலி அல்லது உணர்ச்சி: மூதாரம் செய்யும் போது வலி அல்லது உணர்ச்சியை அநுமதிக்கலாம்.
பெண்-ஆண் கூட்டம்: இது பெண்களுடன் பார்வையிட முடியும், அநேக ஆண்கள் கூட இதை அனுமதிக்கலாம்.
மூதாரம் செய்யும் பின்பு அதிக அவசரம்: மூதாரம் செய்யும் பின்பு அதிக அவசரம் இருக்கலாம்.
இவ்விலக்கிய லக்ஷணங்களை நினைவில் கொள்ள செய்திகளை அவசரிப்பது அல்லது உத்திகளை அறிந்து கொள்ள உத்திகளை உடையவர்களுக்கு செய்திகள் உத்திகளை நன்கு அறிந்து கொள்ளவும் உபகாரப்படுத்தும்.